Du är här

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

Pressmeddelande 21 september 2017.

I rapporten Where is life science heading in the future? från Stockholm Science City spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbeten och regelverk. Sverige har idag en ledande roll inom life science men står inför en rad utmaningar för att behålla sin position.

För att Sverige ska fortsätta kunna driva utvecklingen och hålla sin tätposition inom life science krävs gränsöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan företag, akademi och omgivande samhälle. Genom att utnyttja Sveriges starka position inom både ICT och life science, tillgång till unika medicinska registerdata, tradition av att samarbeta i icke-hierarkiska former och starka tillit till medicinsk forskning finns goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.
 
Dock ställer det krav på nya regelverk som möjliggör att grundforskning och klinisk verksamhet går att kombinera, samt att patientdata tillgängliggörs i ökad grad för vårdgivare, patienter och utvecklare. Det kräver även att patientdata från olika källor går att kombineras för att skapa bättre förståelse för olika individers genetik och hälsostatus. Det ställer även krav på ett patientcentrerat istället för diciplinstyrt arbetssätt inom vården och nya typer av forskningsmiljöer där olika kompetenser möts och möjliggör effektiv användning av dyr utrustning. Fruktbara modeller för samverkan mellan företag, akademi och vårdgivare är också avgörande för att nya produkter och terapiformer ska kunna utvecklas i Sverige och nå klinisk användning. En politisk öppenhet mot omvärlden är också viktig för att Sverige ska kunna rekrytera talanger och få fortsatt tillgång till forskningsfinansiering och nya terapiformer.
 
Rapporten är baserad på presentationer och diskussioner under en konferens på Engelsbergs bruk i maj 2017. Konferensen samlade personer från en rad olika organisationer för att diskutera frågan "Where is life science heading in the future?" där olika aspekter, från geopolitiska skiften till nya tekniker, avhandlades. Tanken är att rapporten ska kunna användas som ett strategidokument för beslutsfattare och organisationer som berörs av frågorna. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Andreas Namslauer
Telefon: 0705 33 77 86
 
Johan Gómez de la Torre
Telefon: 0706 17 83 20
 
Stockholm Science City är en expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa. Vi är en icke vinstdrivande stiftelse som ökar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle och stödjer utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv miljö för forskning och företagande. För mer information, vänligen besök: www.ssci.se
 
Ladda ner rapporten nedan.