Science for Life Laboratory

SciLifeLab

En tvärvetenskaplig miljö i världsklass

Vi identifierade ett behov av att sammanföra infrastruktur och kompetensen hos universiteten i Stockholm för att stärka den vetenskapliga miljön i regionen. Tillsammans med vårt vetenskapliga råd tog vi fram ett koncept för ett tvärvetenskapligt centrum inom life science som överlämnades till rektorerna vid de tre universiteten. Centrumet invigdes 2010 och fick namnet Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Det har snabbt etablerat sig på den internationella forskningsscenen och har fler än 150 anknutna forskargrupper (2017).

För att öka samverkan mellan universiteten i Stockholm och stärka den tvärvetenskapliga miljön inom det svenska styrkeområdet life science tog vi 2007 initiativ till att skapa ett gemensamt forskningscentrum. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen går fort vilket ställer ökande krav på tillgång till avancerad utrustning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer för att uppnå vetenskaplig excellens. Vi identifierade ett behov att sammanföra kompetens och utrustning i Stockholm för att ytterligare stärka den forskningsmiljö som fanns i regionen. Vi utarbetade ett koncept tillsammans med representanter från universiteten och överlämnade sedan detta till de tre rektorerna. Drivande i arbetet med att realisera konceptet var Stockholms dåvarande landshövding och vår ordförande Per Unckel tillsammans med rektorerna. Finansiering söktes och i den processen kopplades även Uppsala universitet på satsningen.

2010 invigdes Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret är en resurs som kombinerar teknisk expertis med avancerad kunskap inom translationell medicin och molekylärbiologi som forskare från hela Sverige kan vända sig till. Fler än 150 forskargrupper är knutna till centret (2017) som snabbt etablerat sig som en excellent forskningsmiljö med stort internationellt intresse. Centret bidrar till att stärka Sverige som forskningsnation och skapar tillväxt i Stockholms life science-industri genom samarbeten och kompetensutbyten.   

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till SciLifeLab.