Från trendspaningar inom life science till artificiell intelligens och co-working spaces. Vi tar fram rapporter som alla har en sak gemensam - de berättar något om hur vi tillsammans kan stärka svensk life science.

Du är här

Rapporter

Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten

Stockholm har kompletterande universitet där de centrala campusområdena är geografiskt nära varandra. Att det är enkelt att ta sig mellan campusområdena är därför en förutsättning för att stärka samarbeten mellan universiteten. I början av 2020 genomförde vi tillsammans med Cero en enkätundersökning för att kartlägga nuvarande resmönster och även framtida behov. Kollektivtrafik och cykel faller tydligt ut som viktiga färdmedel där det även finns utrymme för förbättringar.

The Future of Life Science – Health data and precision medicine

Framtidens life science – vart är vi på väg? Life science har alltid handlat om att förstå komplexa biologiska system. Två faktorer som driver utvecklingen är de snabba framstegen inom genetisk sekvensering och dataanalys. I denna rapport diskuterar vi fördelar, möjligheter och risker med att använda hälsodata på nya sätt för att förbättra vår hälsa, medicinska behandlingar och hälso- och sjukvården.

Storstadsuniversitet och universitetsstäder - en jämförande studie av sju europeiska storstäder

Stockholm står sig väl som universitetsstad i jämförelse med sex andra städer i Europa; Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Zürich. Detta framgår av rapporten "Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer". Syftet med rapporten är att belysa Stockholm som universitetsstad genom jämförelser med sex andra europeiska storstäder. Rapporten fokuserar på jämförelser av forskningsverksamhet vid och omkring lärosäten, men också på faktorer kring storstaden som levnadsmiljö och som lokalekonomi.

Core faciliteter i Stockholm och Uppsala

2006 samlade Stockholms Science City core faciliteter från regionen på plattformen ”Tools of Science”. 2019 beslutade Stiftelsen att lägga ned plattformen och de core faciliteter som fanns listade erbjöds att delta i en översiktsrapport. Syftet var att sammanställa och publicera exempel på core faciliteter inom life science från Stockholm-Uppsala regionen. Rapporten samlar 40 core faciliteter och visar på en stor bredd i vad som erbjuds i allt från tidig forskning till kliniska tillämpningar.

Included – en pilotstudie för AI-fokuserat tech labb

Rapporten beskriver och sammanfattar aktiviteter, resultat och slutsatser i pilotstudien Included som har genomförts under 2018. Syftet med Included var att se hur man kan stärka små healthtech-bolag i deras utveckling av Artificiell Intelligens (AI) och andra spetsteknologier. Included är en pilotstudie inom ramen för det strukturfondsfinansierade projektet Tillväxt och Internationalisering. Målsättningen med Included var att titta på förutsättningarna att sätta upp ett lab på H2 Health Hub inom emerging technologies med fokus på i första hand AI. Stockholm Science City är projektpartner och har ansvarat för innehållsutvecklingen av mötesplatsen H2 Health Hub i Hagastaden.

On gene technology and the role of the scientific community

Stockholm Science Citys rapport "On gene technology and the role of the scientific community", om genteknikens framväxt och tillämpningar samt en reflektion kring forskarvärldens roll och engagemang i etikdiskussioner, policypåverkan och kunskapsspridning. Den ger en bild av möjligheterna och utmaningarna med genteknologi och belyser vikten av universitetens tredje uppgift – att dela med sig och sprida ny kunskap.

Faktasammanställning över Stockholm-Uppsala life science kluster

Stockholm-Uppsala regionen är Sveriges största life science-kluster som samlar hälften av näringslivet inom life science, fem universitet samt hälso- och sjukvård för nästan tre miljoner människor. Stockholm Science City har gjort en faktasammanställning som visar att klustret står sig starkt såväl nationellt som internationellt. Huvuddragen från sammanställningen finns nu summerad.

En översikt över Stockholms Digital HealthTech-bolag

Stockholm är ett nav för företag som utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården, ett område som är under förändring såväl globalt som i Sverige. Nya teknologier och digital hälsa har varit ett av Stockholms Science Citys fokusområden sedan 2012. Vi har undersökt hur många HealthTech-bolag det finns i Stockholms län, vilken typ av lösningar de utvecklar samt till vilken slutkonsument de vänder sig. Undersökningen genomfördes i september 2018.

Where is life science heading in the future?

I rapporten "Where is life science heading in the future?" spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Rapporten är baserad på presentationer och diskussioner under en konferens på Engelsbergs bruk i maj 2017 arrangerad av Stockholm Science City och Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen.

Co-working spaces i Stockholm

Co-working spaces, lokaler där små startup-företag kan hyra kontorsyta och vara en del av en gemenskap som delar värderingar, utmaningar och/eller målgrupper, är en snabbt växande rörelse. Vi har sammanställt information som vi presenterar i en rapport i syfte att ge en översikt över co-working spaces som fenomen. I rapporten går vi in i detalj i fem av dem; Embassy, H2 Health Hub, Norrsken, SUP46 och THINGS som alla finns i Stockholm.

Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

Rapporten "Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science" är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.