Från trendspaningar inom life science till artificiell intelligens och co-working spaces. Vi tar fram rapporter som berättar hur vi tillsammans kan stärka svensk life science.

Rapporter

Rapporter

Hälsosam livslängd, precisionsmedicin och nästa generations terapi

Denna rapport syftar till att ge en översikt över några av de aktuella, viktiga framstegen inom life science som lyftes under symposiet "The Future of Life Science: Healthy Longevity, Next-generation Therapeutics, and Precision Health". Rapporten fokuserar på nyckelämnen som belyser status, omedelbara utmaningar och möjligheter för framtiden. I slutet av rapporten finns reflektioner kring de centrala drivkrafterna för investeringar i forskning och utveckling inom life science.

Datadriven forskning ger nya medicinska behandlingar

I rapporten “The data revolution in life science and healthcare” framkommer det hur stora mängder forskningsdata ger oss en helt ny förståelse för människans biologi, samt hur skräddarsydda behandlingar för olika sjukdomar tas fram. Stiftelsen Stockholm Science City, som tagit fram rapporten, lyfter också vikten av tillit mellan individer, forskare, myndigheter och företag, liksom vad som berett framstegen.

Stockholmsregionens innovationssystem inom life science

Innovationssystemet i Stockholm är stort och upplevs komplext med många aktörer. Systemet är inte som ett pussel med tydliga gränser utan det finns naturliga överlapp. Navet i systemet utgörs av universiteten, hälso- och sjukvården samt företagen. Stiftelsen gav Arthur D. Little i uppdrag att genomföra en analys av innovationssystemet. Deras rapport utgår från ett antal djupintervjuer genomförda av Arthur D Little för att identifiera var det finns gap i innovationssystemet inom life science. Syftet med analysen var att se vilka av gapen som är relevanta att adressera, utifrån Stiftelsen ändamålsparagraf.

Life science-företagen har ökat med närmare 50 % på tio år 

Från 2009 till 2019 ökade antalet life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen med närmare 50 %. Det framgår av en rapport som stiftelsen Stockholm Science City publicerar idag. Hälften av Sveriges anställda inom life science finns i regionen, vilket är 31 500 personer fördelat på nära 1 000 företag. Rapporten visar även att hälften av Sveriges patentansökningar kommer från regionen. 

Faktasammanställning över Stockholm-Uppsala life science kluster

Stockholm-Uppsala regionen är Sveriges största life science-kluster som samlar hälften av näringslivet inom life science, fem universitet samt hälso- och sjukvård för nästan tre miljoner människor. Stockholm Science City har gjort en faktasammanställning som visar att klustret står sig starkt såväl nationellt som internationellt. Huvuddragen från sammanställningen finns nu summerad.

The Future of Life Science – Health data and precision medicine

Framtidens life science – vart är vi på väg? Life science har alltid handlat om att förstå komplexa biologiska system. Två faktorer som driver utvecklingen är de snabba framstegen inom genetisk sekvensering och dataanalys. I denna rapport diskuterar vi fördelar, möjligheter och risker med att använda hälsodata på nya sätt för att förbättra vår hälsa, medicinska behandlingar och hälso- och sjukvården.

Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten

Stockholm har kompletterande universitet där de centrala campusområdena är geografiskt nära varandra. Att det är enkelt att ta sig mellan campusområdena är därför en förutsättning för att stärka samarbeten mellan universiteten. I början av 2020 genomförde vi tillsammans med Cero en enkätundersökning för att kartlägga nuvarande resmönster och även framtida behov. Kollektivtrafik och cykel faller tydligt ut som viktiga färdmedel där det även finns utrymme för förbättringar.

Storstadsuniversitet och universitetsstäder - korta fakta rapporten

Stockholm står sig väl som universitetsstad i jämförelse med sex andra städer i Europa; Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Zürich. Detta framgår av rapporten "Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer". Här finner du korta fakta ur rapporten.

Storstadsuniversitet och universitetsstäder - en jämförande studie av sju europeiska storstäder

Stockholm står sig väl som universitetsstad i jämförelse med sex andra städer i Europa; Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Paris och Zürich. Detta framgår av rapporten "Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer". Syftet med rapporten är att belysa Stockholm som universitetsstad genom jämförelser med sex andra europeiska storstäder. Rapporten fokuserar på jämförelser av forskningsverksamhet vid och omkring lärosäten, men också på faktorer kring storstaden som levnadsmiljö och som lokalekonomi.

Core faciliteter i Stockholm och Uppsala

2006 samlade Stockholms Science City core faciliteter från regionen på plattformen ”Tools of Science”. 2019 beslutade Stiftelsen att lägga ned plattformen och de core faciliteter som fanns listade erbjöds att delta i en översiktsrapport. Syftet var att sammanställa och publicera exempel på core faciliteter inom life science från Stockholm-Uppsala regionen. Rapporten samlar 40 core faciliteter och visar på en stor bredd i vad som erbjuds i allt från tidig forskning till kliniska tillämpningar.

En översikt över Stockholms Digital HealthTech-bolag

Stockholm är ett nav för företag som utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården, ett område som är under förändring såväl globalt som i Sverige. Nya teknologier och digital hälsa har varit ett av Stockholms Science Citys fokusområden sedan 2012. Vi har undersökt hur många HealthTech-bolag det finns i Stockholms län, vilken typ av lösningar de utvecklar samt till vilken slutkonsument de vänder sig. Undersökningen genomfördes i september 2018.

Included – en pilotstudie för AI-fokuserat tech labb

Rapporten beskriver och sammanfattar aktiviteter, resultat och slutsatser i pilotstudien Included som har genomförts under 2018. Syftet med Included var att se hur man kan stärka små healthtech-bolag i deras utveckling av Artificiell Intelligens (AI) och andra spetsteknologier. Included är en pilotstudie inom ramen för det strukturfondsfinansierade projektet Tillväxt och Internationalisering. Målsättningen med Included var att titta på förutsättningarna att sätta upp ett lab på H2 Health Hub inom emerging technologies med fokus på i första hand AI. Stockholm Science City är projektpartner och har ansvarat för innehållsutvecklingen av mötesplatsen H2 Health Hub i Hagastaden.

On gene technology and the role of the scientific community

Stockholm Science Citys rapport "On gene technology and the role of the scientific community", om genteknikens framväxt och tillämpningar samt en reflektion kring forskarvärldens roll och engagemang i etikdiskussioner, policypåverkan och kunskapsspridning. Den ger en bild av möjligheterna och utmaningarna med genteknologi och belyser vikten av universitetens tredje uppgift – att dela med sig och sprida ny kunskap.

Co-working spaces i Stockholm

Co-working spaces, lokaler där små startup-företag kan hyra kontorsyta och vara en del av en gemenskap som delar värderingar, utmaningar och/eller målgrupper, är en snabbt växande rörelse. Vi har sammanställt information som vi presenterar i en rapport i syfte att ge en översikt över co-working spaces som fenomen. I rapporten går vi in i detalj i fem av dem; Embassy, H2 Health Hub, Norrsken, SUP46 och THINGS som alla finns i Stockholm.

Tydligare spelregler och samordning av krav

Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag. Rapport från projekt Ordnat införande av digitala produkter och tjänster. Rapporten beskriver några av landstingens och små och medelstora företags utmaningar avseende att införa digitala tjänster i hälso- och sjukvård. Landstingen ser stora fördelar och har ambitioner att öka sin digitaliseringsgrad, men det finns hinder på vägen.

Where is life science heading in the future?

I rapporten "Where is life science heading in the future?" spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Rapporten är baserad på presentationer och diskussioner under en konferens på Engelsbergs bruk i maj 2017 arrangerad av Stockholm Science City och Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen.

Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

Rapporten "Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science" är författad av Henrik Ahlén och tänkt att ge en översiktlig bild av de tekniska framsteg som har gjorts de senaste åren och medfört att artificiell intelligens (AI) nu börjar användas inom allt fler sammanhang. Den listar även exempel på aktörer som är aktiva med att utveckla och implementera produkter inom hälsoområdet baserade på olika former av AI-teknologier.

Facts on life science in Stockholm-Uppsala

This report provides an overview of ongoing, world leading academic research projects within life science in the Stockholm-Uppsala region. Stockholm-Uppsala is home to one of Europe’s largest and most productive life science clusters, and one of the most competitive business environments in Europe. In addition the region has excellent supporting expertise in IT, telecommunications, clean technology and energy have made Sweden a leading country within ICT. The report provides a special focus on digital health.

Facts and figures on Sweden's number one life science region

The Stockholm-Uppsala region, defined as the three counties of Uppsala, Stockholm and Sörmland is one of the largest life science clusters in Europe. Based on official sources on limited public companies (2012), the region is home to 611 companies with a total of 20,852 employees. About 13,500 employees (65%) work for companies active in Research, Development and/or Production, while Marketing & Sales companies employ 29% of the workforce. Six percent of the work force is active in the consulting sector.

Facts and figures on Sweden's number one life science region

This report is a descriptive analysis of the life science industry in the Stockholm-Uppsala region, one of the largest life science clusters in Europe, and defined as the three counties of Uppsala, Stockholm and Sörmland. Based on official sources on limited public companies (2011), the region is home to 586 companies with a total of 20,729 employees. Their combined turnover (national, not regional figure) is 141 billion SEK (~15 billion €). About 13,700 employees (66%) work for companies active in research, development and/or production, while 28% are employed by marketing & sales companies. Six percent of the work force is active in the consulting sector.  

Vision 2025

I och omkring Karolinska/Norra Station finns en stor koncentration av forskning och företagande inom life science. Här bedrivs världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset Solna. Inom fem kilometer från området finns också cirka hälften av regionens life science-företag. Här finns goda förutsättningar för näringsliv och universitet att växa och att bygga en helt ny stadsdel med världsledande forskning och företagande inom life science-området.