Du är här

Aktivt arbete för att få EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm-Uppsala

Regeringen har gett Länsstyrelsen Stockholm i uppdrag att bistå regeringen med Sveriges kandidatur för att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Stockholm-Uppsalaregionen. Myndigheten, som i dag är placerad i London, kommer att flytta som en konsekvens av Brexit. Vi har pratat med landshövding Chris Heister om hur arbetet ser ut och vad som gör just Stockholm-Uppsalaregionen till ett attraktivt erbjudande för EMA.

Vad är EMA?
EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, skyddar och främjar folk- och djurhälsa. Detta genom vetenskaplig utvärdering, tillsyn och säkerhetsövervakning av läkemedel för användning i EU. Myndigheten ansvarar för att utvärdera läkemedelsföretagens ansökningar om EU:s godkännande av läkemedel för försäljning. Med över 500 miljoner människor som bor i Europa säkerställer EMA att allt läkemedel som finns tillgängligt på EU-marknaden är säkert, effektivt och av hög kvalitet. Myndigheten har i dag sitt huvudkontor i London, men kommer att flytta som en konsekvens av att Storbritannien lämnar EU.

Hur många är anställda på EMA?
I dag arbetar drygt 900 personer från olika medlemsländer vid EMA i London. Färre än tio procent av dessa är brittiska medborgare. Det handlar om högutbildade personer på en global arbetsmarknad som ska etablera sig och sina familjer här. Dessutom pendlar drygt 4 500 experter till EMA i dag och deltar i olika arbetsgrupper och kommittéer. 

Vad innebär regeringsuppdraget?
Länsstyrelsen Stockholm bistår regeringen med Sveriges kandidatur för att få EMA till Sverige efter Brexit. Tillsammans med lokala och regionala aktörer undersöker vi vad som kan erbjudas i fråga om lokaler och annat för att underlätta en flytt till Stockholm-Uppsala. Goda flygförbindelser och tillgång till bostäder och hotell är områden som är särskilt viktiga för ett konkurrenskraftigt erbjudande. Utbudet av medicinsk forskning och universitet likaså. Med regeringsuppdraget ökar vi takten i vårt redan goda samarbete i Stockholm-Uppsala för att maximera våra möjligheter att få myndigheten att etablera sig här.

Varför vill vi att EMA ska etablera sig i Stockholm-Uppsala?
EMA är en av de mest strategiskt viktiga myndigheterna för EU:s globala konkurrenskraft. En placering här stärker långsiktigt både den svenska och den europeiska life science-sektorn. Inom den svenska life science-sektorn handlar det främst om en förstärkning av den svenska arbetsmarknaden för högt kvalificerade tjänster. Ytterligare positiva kringeffekter är en ökad möjlighet för svenska små och medelstora life science-företag att växa och etablering av nya globala läkemedelsföretags europeiska huvudkontor i Sverige.

Vilka är konkorrenterna tror ni?
Det finns nog inte ett medlemsland i EU som inte har visat sitt intresse för den attraktiva myndigheten. Alla dessa är våra konkurrenter.

Vilka är regionens fördelar?
Här finns framför allt den kunskap och kompetens som möjliggör att EMA kan fungera från dag ett på sin nya lokalisering. Det finns sedan länge en unik kunskap kring medicinsk teknik, digitalisering och IT samt regulatorisk kompetens, även inom biologiska läkemedel och bioproduktion. Till det kan läggas den kompetens inom kliniska prövningar och läkemedelsutveckling då två stora läkemedelsbolag (AstraZeneca och Pfizer) har en lång historia i landet. Idag har vi även en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU; Läkemedelsverket, som har varit en av de mest framstående och produktiva nationella myndigheterna i EMA-sammanhang. 

Bland lärosätena är Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet av särskilt vikt och som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt akademiskt nätverk inom life science i regionen. Dessutom har stora offentliga och privata investeringar gjorts för att ytterligare bidra till kunnandet inom life science. Några exempel är SciLifeLab, BioProcess Innovation Hub samt Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Stockholm-Uppsalaregionen har ett av Europas starkaste kluster inom life science med flera viktiga offentliga och privata aktörer. Regionen har en lång tradition inom läkemedelsområdet med medicinsk forskning i världsklass och starka företag. Alla dessa faktorer är av avgörande betydelse för utveckling av läkemedel och användning i framtiden och därmed av största vikt för EU:s framgång på life science-området. Detta måste ligga till grund för valet av omlokalisering av EMA.

Vilka är regionens utmaningar? 
Ökad tillgänglighet till regionen och förbättrad infrastruktur ökar chanserna för en etablering av EMA. En utbyggnad av Arlanda och ett intensifierat arbete med att utöka antalet direktflyg till fler destinationer är centrala av detta. Dessutom måste preclearance, det vill säga amerikansk gränskontroll på Arlanda, komma på plats. 

En framgångsrik strategi för att lyckas få EMA att placeras i Sverige förutsätter ett attraktivt erbjudande ur många avseenden, inklusive ett svar på hur bostadsbehovet kan tillfredsställas. Där är jag övertygad om att vi kommer att svara upp - det byggs som aldrig förr! 

När kommer beslutet? 
Ett beslut kommer antagligen att tas i juni, då EU:s stats- och regeringschefer kommer att träffas. 

Chris Heister, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms Län
Chris Heister
Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms Län