Du är här

Behov av stärkta fysiska samband mellan Stockholms lärosäten

Goda förbindelser är avgörande för akademins framgång i Stockholm. Det finns ett starkt behov av stärkt kommunikation mellan KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Universitet och högskolor spelar stor roll för regioners och städer utveckling. 

Under senare år har flera stora och viktiga etableringar den samlade kapaciteten hos lärosätena som grund och utbytet mellan de tre stora universiteten i Stockholm har därför blivit en allt viktigare grund för den akademiska utvecklingen i Stockholm. Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ligger geografiskt väl samlade längs den gamla stadsgränsen mot norr och håller nu på att bli en del av innerstaden i takt med att staden växer. Men infrastruktur och trafiklösningar hänger inte med och små insatser skulle göra stor skillnad för tillgängligheten mellan lärosätena. Det tar i dag över 45 minuter att ta sig med kollektivtrafik från Stockholms universitet till Karolinska Institutet.

Forskningen vid KI, KTH och Stockholms universitet är i dag på högsta internationella nivå och tillsammans kan de räknas som ett av världens tio främsta universitet enligt den så kallade Shanghai-rankingen. Det är internationellt attraktiva lärosäten, med möjlighet att locka ytterligare specialistkompetens till Stockholm, vilket skulle gynna forskning, utbildning och företagande.

Tillsammans med Solna stad, Stockholms stad och Stockholms läns landsting kan lärosätena främja utvecklingen av Stockholm som Europas starkaste universitetsstad, genom att stärka de reella möjligheterna för studenter och forskare att ta sig mellan lärosätena. Som viktiga första steg bör städerna och landstinget i dialog med lärosätena:

  • Ta fram en idéstudie över hur moderna, snabba och trygga gång- och cykelbanor kan binda ihop våra campusområden
  • Utvärdera hur bussnätet kan utvecklas så att det stärker utbytet mellan campusområdena

Stockholm är en av världens ledande universitetsstäder och en utökad samverkan skulle ge stärkt akademisk konkurrenskraft för hela Sverige. Med små insatser går det att länka samman de tre stora lärosätens campusområden och skapa mötesplatser för forskning, utbildning och innovation.

I denna rapport presenteras bakgrunden till det utökade samarbetet, hur lärosätena och stadsdelarna växer samman samt vad som behöver göras för att underlätta för lärare och forskare att ta sig mellan de olika lärosätena.