Du är här

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden, och tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

​Korta fakta om IVO

  • IVO bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor.
  • IVO har omkring 550 medarbetare.
  • Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.