Forska!Sverige jobbar för att stärka medicinsk forskning för hälsa

Bild
Foto av Anna Nilsson Vindefjärd

Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd med kollegor arbetar med detta som ledstjärna tillsammans med många engagerade samarbetspartners, både i life science-systemet, patientorganisationerna och inom politiken.

Den ursprungliga idén till Forska!Sverige kom från Hans Bergström som blivit inspirerad av Research!America och såg ett behov av en liknande kraft i Sverige. Jag höll med och började, vid sidan om mitt dåvarande jobb, skissa på hur något sådant kunde skapas. Innan idén om Forska!Sverige föddes hade jag nämligen forskat och gjort policyarbete om medicinska innovationssystem i över tio år. I ett läge där jag började se nedåtgående trender, var det viktigt för mig att förmedla detta till politikerna.

Efter ett drygt års förberedande grundades stiftelsen formellt hösten 2010 genom ett upprop om att prioritera medicinsk forskning som skrevs under av 64 noggrant utvalda och välkända personer från alla delar av samhället: politik, näringsliv, kultur, patientföreningar, förvaltning, vård och universitet (inkl. nobelpristagare och f.d. statsminister).  

Stiftelsens budskap

Första steget därefter var att formulera vårt budskap: För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning för hälsa bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen kraftfullt och med hög prioritet arbetar för att skapa goda förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning ökas till att motsvara 4 öre per vårdkrona.

Betydelsen av medicinsk forskning

Stiftelsens uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar. Verksamheten har utvecklats över åren med nya produkter och event som bidrar till att öka beslutsfattares insikter om vad ett bättre forsknings- och innovationsklimat betyder såväl för patienter som för svensk ekonomi.

Stiftelsen fungerar, i form av neutral part, som plattform för konstruktiva samtal mellan olika parter för att diskutera utmaningar och lösningar. Forska!Sveriges medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” är ett tydligt exempel där 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer samarbetar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Fokus ligger på att tillsammans göra nulägesanalyser och utveckla konstruktiva åtgärdsförslag som presenteras i rapporter, filmer och diskuteras med politiker på seminarier och enskilda möten.

En viktig investering

Stiftelsen visar kontinuerligt att medicinsk forskning är en viktig investering, via direkt interaktion med politiker och via opinionsbildning som i sin tur skapar ett tryck på politikerna. Vi utför opinionsundersökningar via SIFO och skriver ofta debattartiklar. Vi har också utvecklat faktablad och filmer om värdet av medicinsk forskning och innovation, samt en årlig lägesrapport med statistik över trender för investeringar i medicinsk forskning och internationella jämförelser.

En av Forska!Sveriges styrkor är att stiftelsen inte är ett särintresse, utan driver frågan om forskning som en investering för Sverige utifrån ett samhällsperspektiv. Vi är icke-vinstdrivande och finansieras via donationer och medlemsavgifter.

Fokus precisionshälsa

I år fokuserar vi på precisionshälsa. Tillsammans med medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” kommer vi under våren presentera ett kunskapsunderlag som beskriver möjligheterna med precisionshälsa, såväl som de förutsättningar som måste finnas på plats för att kunna dra nytta av framstegen. Det är viktigt att lyfta dessa frågor så att de som får makten efter valet har så god insikt som möjligt i den utveckling som är grundläggande för att minska ohälsan i Sverige. Med ökad kunskap hos politiska beslutfattare stärks förutsättningarna för medicinsk forskning och dess tillämpning i Sverige.

Läs mer på Forska!Sveriges webb >