Du är här

Forum för Health Policy använder dialog för att främja innovation

Forum för Health Policy är en ideell förening som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ när de ställs inför allt fler strukturella och organisatoriska utmaningar. Vi fick chansen att ställa några frågor till Catharina Barkman, projektledare vid Forum för Health Policy, som även berättar om vad deras nästa workshop kommer att handla om. 

Vad gör Forum för Health Policy?
Olika former av fora för dialog är kärnan i verksamheten hos Forum för Health Policy. Genom workshops, seminarier, rundabordsamtal och andra aktiviteter skapas interaktioner mellan beslutsfattare, forksare, patientrepresentanter och andra grupper. Varje workshop fokuserar på ett specifikt ämne som både nationella och internationella gäster belyser. 

Vi har även ett forskarnätverk som bidrar till att lyfta och sprida relevant forskning, och vi publicerar med jämna mellanrum så kallade policy briefs där kunskap om en viss policyfrågeställning presenteras och sammanfattas.

Svensk hälso- och sjukvård diskuteras och debatteras mycket i olika fora och i media. På vilket sätt tycker du att kvaliteten på diskussionen kan höjas och vilka frågor är viktigast? 
Ibland finns en tendens att bara beskriva problemen istället för att fokusera på lösningar, lösningar som vi vet fungerar. Vi måste också fundera över vilka som är de viktigaste frågorna. Jag tycker effektivitet i hälso- och sjukvården är en grundfråga. Variationer inom landet och inom landsting/regioner med avseende på kvalitet och kostnader visar på stor potential för effektivisering och kvalitetsförbättringar där goda exempel bör spridas och diskuteras mer. Jämlik vård är viktigt men alltför ofta fastnar diskussionen vid en allmän problembeskrivning utan att varken definiera de viktigaste frågorna eller intressanta förslag på lösningar. Patientfokus och kvalitet tycker jag fortfarande hamnar i skymundan. Hur vi stärker innovationskraften i vården med hjälp av både med arbetare och patienter bör också lyftas upp.

Vid era workshops och seminarier bjuder ni ofta in utländska talare. På vilka områden kan Sverige hämta inspiration från andra håll i världen?
Kopplingen mellan hälso- och sjukvård, forskning och företag som en gemensam kraft för att utveckla vården är ett område där vi kan lära av andra. Här kan vi hämta inspiration från Intermountain Health Care, Mayo Clinic och Kaiser Permanente. Implementering av digital teknik är ett annat viktigt område där vi kan lära från bland andra Intermountain i Utah samt Estland och Israel. Eller varför inte Memorial Sloan Kettering Cancer Clinic som använder IBMs Watson, det digitala beslutsstödet, som träffar rätt i 90 procent av sina diagnoser av lungcancer.

Er nästa workshop går av stapeln den 13:e februari. Vilka utmaningar och möjligheter kommer att diskuteras då?
Samordnad vård och omsorg är temat. Framförallt äldre multisjuka är en grupp som ofta har både vård och omsorg från olika huvudmän och där vårdkedjan inte alltid är optimal för patienten/brukaren. Ineffektiva vårdkedjor är en kostnad både för patient, vård och omsorg. Vi kommer att lyfta exempel från de nordiska länderna och USA men även från Sverige i form av Tiohundra och Hälsostaden där kommun och landsting arbetar i nära samverkan. Utmaningarna handlar om att effektivisera samarbetet mellan huvudmännen och här erbjuder bland annat digital teknik stora möjligheter. Vi lägger upp workshopen som rundabordsamtal med kortare presentationer och mycket tid för spännande dialog.

Här kan du anmäla dig till workshopen >>

Catharina Barkman
Projektledare på Forum for Health Policy