Du är här

Framtidens Hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter

Under 2018 har jag modererat fyra panelsamtal på temat Framtidens Hälsa. Under dessa samtal har vi diskuterat hur ny teknik kan användas inom vården. Den tekniska utvecklingen kan resultera i nya och effektivare behandlingsformer, hälsofrämjande åtgärder, bättre patientupplevelser och minskad belastning inom vården. Möjligheter att lagra, bearbeta och analysera stora mängder data kan inom kort innebära skräddarsydd medicinering och ökade möjligheter till prevention.

Det finns dock hinder som står i vägen för utvecklingen och under våra samtal identifierade vi några av dem. En förutsättning för innovation är samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer, men dessa samarbeten försvåras av att det ibland kan finnas en beröringsskräck. De nya datadrivna teknikerna möjliggör också en utökad patientmakt där den enskilde patienten kan komma att bli en viktig resurs. Alla människor har dock inte samma möjligheter och en potentiell bieffekt av denna förändring kan vara ökad risk för ojämlik vård. Det är viktigt att se till att vissa personer inte halkar efter.

De sänkta trösklar som den nya tekniken kan medföra kan också vara ett tveeggat svärd. Visst är det positivt att en person kan söka vård på ett snabbt och effektivt sätt, men det finns också en risk att de sänkta trösklarna kan resultera i en överbelastning av vården. Nya mediciner som räddar människors liv innebär också att sjukdomar som tidigare ledde till döden nu blir kroniska sjukdomar och även detta riskerar att öka belastningen.

Den ökande möjligheten till preventiva åtgärden kan leda till bättre hälsa och livskvalitet samtidigt som samhällskostnader minskas, men eftersom det saknas incitament för preventiva åtgärder prioriteras de inte. Mer långsiktiga incitament var något som vid upprepade tillfällen uppmärksammades som en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.

Något som också lyftes under samtalen var att nyfikenhet är viktigt för utvecklingen. En egenskap som kommer att bli en allt mer avgörande framgångsfaktor i framtiden.

Jag vill rikta ett stort tack till de medverkande i panelerna och alla som deltog som åhörare. Jag hoppas att ni fann dessa samtal lika givande som jag gjorde.

Emma Frans
Forskare vid Karolinska Institutet