Innovationssamarbeten främjar utvecklingen av vården

Jeanette Tuval tillträdde nyligen som chef för Innovationsstöd & Näringslivssamarbeten på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon lyfter vikten för sjukhus av ständig utveckling och att se möjligheterna för att klara av utmaningarna. Här berättar hon mer om sitt spännande arbete!

Jeanette Tuval arbetade tidigare på sjukhuset Sheba Medical Center, Israels största sjukhus.

Vad är den stora skillnaden mellan hur man arbetar med innovation på Sheba och på Karolinska Universitetssjukhuset?

Det är mycket som är likt när det gäller innovationsarbetet inom sjukhusen – utmaningarna är de samma och insikten om att vi behöver ta till oss nya metoder för att klara vårdens utmaningar är också något vi har gemensamt.

Skillnaden mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Sheba ligger i hur man angriper frågorna och vad man väljer att fokusera resurserna på. Sheba fokuserar mycket på utveckling och kommersialisering av produkter genom samarbeten främst med olika startupbolag. Karolinska Universitetssjukhuset satsar mycket på implementering av forskning och andra innovativa lösningar i vården. Jag tror att dessa olika tillvägagångssätt grundar sig i organisationernas förmåga att dra nytta av de unika förutsättningar som de har i sina respektive omgivningar – Sheba med entreprenörsandan som finns i Israel som en ”startup nation” och Karolinska Universitetssjukhuset med den anrika forskningen och kopplingen till Karolinska Institutet och stora väletablerade industripartners.

Varför är det så viktigt för ett sjukhus att arbeta med innovation?

Världen förändras ständigt, vilket innebär både nya möjligheter och nya stora utmaningar. Ett sjukhus som ska vara världsledande och kunna erbjuda bästa möjliga vård för sina patienter måste ständigt utvecklas och se hur möjligheterna kan nyttjas och användas för att möta och klara av utmaningarna. Det måste satsas mycket på att bygga upp den interna förmågan att identifiera och prioritera de behov som är viktigast att lösa. När behoven väl är identifierade, kan lösningen finnas på marknaden. Då är det viktigt att det finns en infrastruktur på sjukhuset som gör det möjligt att kunna använda de lösningarna som tagits fram av externa aktörer. Det finns många hinder på vägen, då befintliga ramverken ständigt måste utvecklas och anpassas – detta är ett konstant arbete.   

Varför är det viktigt för Karolinska Universitetssjukhuset att samarbeta med näringslivet/industrin?

Vi behöver samarbeta med alla relevanta aktörer för att främja vårdens utveckling. Här är företag en av flera viktiga samarbetsparter tillsammans med patienter, forskningsinstitut och andra vårdorganisationer. I innovationssamarbeten bidrar sjukhuset med kännedom om hur verksamheten faktiskt ser ut idag och vilka problem som är viktiga att ta sig an. Det är vår styrka. En viktig fråga är därför hur vi kan använda den kliniska kompetens och de resurser vi har – både personer och data – för att kartlägga och identifiera behoven.

Hur ser nästa steg ut och ser du några utmaningar här?

Vem som ska utveckla lösningen är nästa steg. Finns den redan på marknaden eller måste vi börja från ruta ett? Och implementeringen av nya tjänster och ny utrustning är ytterligare en viktig fas, som kräver god förankring i sjukhusmiljön. En färdig lösning som inte kommer till nytta i vården har ringa värde för oss. Därför är det viktigt med nära samarbete. Det händer att lösningar utvecklats utan att tillverkaren varit helt införstådd i verksamhetens dagliga operativa arbete. Då finns risk för att man faktiskt inte löser det egentliga problemet. Det handlar om att ha koll på arbetssätt och kultur, avtal och regler. Här finns ett värde i att försöka överbrygga gapen, och ha nära kontakt med företag så tidigt som möjligt för att korta ned utvecklingstider.

Vad ser du som den största utmaningen med din nya tjänst?

Att prioritera. Ta fram ett arbetssätt där en liten grupp innovationsledare kan ge stöd åt en stor organisation där insatserna ger stor impact.

Foto: Jeanette TuvalJeanette Tuval 
Chef för Innovationsstöd & Näringlivssamarbeten,
Karolinska Universitetssjukhuset