Life science-sektorn bör få ett extra fokus

Bild

Nu gäller det för den nya regeringen att ta nästa steg och accelerera arbetet. Vi har ingen tid att förlora – det är nu det gäller om Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.  

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. År efter år ligger vi i topp i diverse olika innovationsrankningar och samtidigt investeras det alltmer i forskning och utveckling, inte minst inom läkemedelsområdet. De forskande läkemedelsföretagen tillhör en av de branscher där satsningen ökar mest. Om man till det lägger att läkemedel är en av Sveriges största exportvaror kan nog alla vara ense om att Life Science är en viktig basnäring – men vi kan nå ännu längre. Satsningen på ett Life Science-kontor och en ambitiös strategi för sektorn under förra mandatperioden visar att även politiken ser det som angeläget att utveckla förutsättningarna ytterligare.  

Och det är rimligt att regeringen lägger ett extra fokus på just en stark Life Science-sektor. Det är inte bara viktigt för att skapa tillväxt och ekonomiskt välstånd utan också avgörande för hållbar hälsa hos befolkningen och en modern hälso- och sjukvård som kan erbjuda svenska patienter det bästa och senaste på det medicinska området. Inte minst har branschen alla förutsättningar att driva på den gröna transformationen, samhällets omställning till långsiktig hållbarhet och nå målsättningarna i Agenda 2030. Vi har innovationskraften och kapaciteten att göra skillnad med vår know-how inom teknik, vetenskap och produktion. 

Och utvecklingen går onekligen framåt nu – mycket händer samtidigt. I synnerhet har implementeringen av precisionsmedicin tagit fart ordentligt. Regionerna har på flera håll etablerat eller är på väg att etablera precisionsmedicinska centra som ska hålla ihop implementeringen av precisionsmedicin och accelerera den modernisering och utveckling av hälso- och sjukvården som det innebär. 

Det tillsammans med arbetet som Sverige nu gör inom hälsodataområdet bådar gott inför införandet av EU-förslaget om ett gemensamt europeiskt hälsodataområde – något jag hoppas blir verklighet inom en snar framtid, för vi måste satsa, ordentligt! Europa och därmed Sverige tappar mark inom Life Science och får allt svårare att hävda sig gentemot andra delar av världen som Asien och USA. De svenska framgångarna och expansionsmöjligheterna framöver kräver att vi ständigt är på tå, följer utvecklingen och svarar upp mot konkurrensen och omvärldens förväntningar. För det krävs ett fortsatt långsiktigt fokus på Life Science med kontinuerliga satsningar – det är inte nu vi ska slå oss till ro, det är nu vi ska växla upp.  

Ett område Sverige bör lägga särskilt fokus på är kliniska prövningar. Som representant för de forskande läkemedelsföretagen är det naturligtvis den företagsinitierade verksamheten som ligger på bordet när jag talar om behovet av satsningar. Vi har goda förutsättningar att vara förstahandsvalet när företag väljer i vilket land man ska genomföra prövningar. Ändå är det alldeles för få patienter i Sverige som ges möjlighet att delta i en klinisk prövning och därmed få tillgång till nya innovativa behandlingar som kan vara livsavgörande. Varför? Jo, vi jobbar fortfarande alldeles för mycket i stuprör och inte tillsammans på riktigt. Vi behöver ett partnerskap mellan alla aktörer i systemet för kliniska prövningar som gemensamt tar ansvar för att utveckla möjligheterna. Målsättningen måste vara att läkemedelsprövningar är en fullt integrerad del av hälso- och sjukvården och ses som ett behandlingsalternativ jämte andra.  

Att regeringen nu har gett Peter Asplund* i uppdrag att ta fram förslag för att öka antalet företagsinitierade kliniska prövningar bådar gott – vi hoppas på förslag som just pekar på vikten av partnerskap, arbete över sektorsgränserna och vårt gemensamma ansvar. Kliniska läkemedelsprövningar är en bärande pelare i Life Science-systemet och realiserar det fulla värdet som ryms i helheten klinisk forskning, hälsodata och precisionsmedicin.  

Så nu gäller det för den nya regeringen att ta nästa steg och accelerera arbetet. Vi har ingen tid att förlora – det är nu det gäller om Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.  

*Peter Asplund är regeringens utredare i den bokstavsutredning som Näringsdep har initierat för att ta fram förslag för att få fler företagsinitierade kliniska prövningar till Sverige.