”På utbildningssidan har vi en unik bredd och styrka”

Bild

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING: Tillsammans utgör universitetsalliansen Stockholm trio en komplett akademisk miljö, därtill en av de starkaste forskningsmiljöerna inte bara i Europa, utan i världen.

Universitetsalliansen Stockholm trio – Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet – har i dagarna firat fem år, och just nu pågår som bäst ett arbete för att se över de strategiska målen inför framtiden. Vi har fem prioriterade områden: utbildning, hållbar utveckling, forskningsinfrastruktur, kommunikationer och campusutveckling samt internationalisering. Jag får ofta frågan vad vi har åstadkommit under åren som gått. Några saker är lätta att peka på. För att ta de kanske mest synliga exemplen:

  • vi har inrättat ett nytt, gemensamt masterprogram i biostatistik och datavetenskap.
  • vi har lanserat initiativet ”Stockholm trio for sustainable actions” som bland annat arbetat med ett antal utåtriktade evenemang, såsom Hållbarhetsforum.
  • vi har numera ett välfungerande Brysselkontor som både arbetar proaktivt å trions vägnar med policypåverkan och ser till att universiteten är välinformerade om vad som är på gång inom EU på forskningsfronten.
  • Till detta måste läggas det sedan länge välfungerande samarbete, inte minst kring SciLifeLab, som redan låg till grund för trions tillkomst. Rekryteringen av en ny direktör för SciLifeLab – Jan Ellenberg – har genomförts i nära dialog med rektorerna både i Uppsala och Stockholm; han anställs nu på KI men är affilierad vid både KTH och SU.

Annat arbete i trion sker mer i det fördolda, till exempel många samarbeten inom verksamhetsstödet eller förberedande arbeten inför möjliga kommande samarbeten, exempelvis kring medicinsk strålningsvetenskap.

Tillsammans utgör universitetsalliansen Stockholm trio en komplett akademisk miljö, därtill en av de starkaste forskningsmiljöerna inte bara i Europa, utan i världen. Också på utbildningssidan har vi en unik bredd och styrka, liksom för innovation i bred bemärkelse.

Samarbetet med Stiftelsen Stockholm Science City, som sedan länge pågått från de enskilda universitetens sida, är idag också en integrerad del i trions arbete. Utöver det ursprungliga och välfungerande samarbetet kring livsvetenskaper och arbetet med bättre kommunikationer mellan våra campus, som redan drivits under flera år, har vi nu också identifierat andra möjliga samverkansarenor.

Paradoxen för huvudstadsuniversitet är att de, trots att de befinner sig i händelsernas centrum nationellt, har så stor konkurrens från allt annat som tilldrar sig där att de blir jämförelsevis osynliga. Tillsammans med Stiftelsen Stockholm Science City arbetar vi nu med att skildra och kommunicera Stockholm som kunskapsstad i den absoluta forskningsfronten, liksom med den helt centrala frågan om universitetens nödvändiga roll i tider av kunskapsresistens.

Efter att ha varit med från starten i trion har jag nu ett drygt halvår kvar som rektor. Vi har lagt en solid grund tillsammans, och jag är övertygad om att detta samarbete kommer att fortsätta att utvecklas, till gagn för Stockholm, för Sverige som kunskapsnation och för det internationella samarbetet för ett hållbart samhälle och en bättre värld.