Pharma Office stärker konkurrenskraften hos svenska läkemedelsföretag

RISE:s samlade erbjudande inom läkemedelsutveckling kallas Pharma Office. Detta koncept inbegriper hela resan från idé till säker produkt.  

För kunder och partners underlättar det att få den expertis de efterfrågar. Några exempel på expertisområden som RISE besitter är utveckling av kemiska processer och formuleringar, samt toxikologiska utredningar. 

Bilden ovan: från vänster är Agneta Tjernberg, Ian Cotgreave och Louise Karlsson.

Matilda Bäckberg
Matilda Bäckberg.

– Inom RISE har vi stor erfarenhet av forskningsuppdrag riktade mot läkemedelsutveckling. Eftersom vi är en stor organisation så kan vi erbjuda en unik och bred kompetens inom hela läkemedelskedjan, berättar Matilda Bäckberg, enhetschef på RISE avdelning Kemisk och Farmaceutisk Toxikologi. 

Genom Pharma Office får kunder hjälp med allt från grundläggande forskning till stöd i tillverkningsprocessen. RISE kan kliva in som stöd genom hela utvecklingsprocessen eller vid specifika punktinsatser där rätt kompetens eller utrustning saknas. De kan också bidra genom att koordinera eller delta i anslagsfinansierade forskningssamarbeten. 

Hur skiljer sig ert erbjudande sig från privata aktörers? 

– RISE är ett statligt ägt bolag som finns för vi har ett samhällsuppdrag. Det är att vi ska verka för en hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt bidra till en innovativ utveckling av samhället, förklarar hon. 

Inom Pharma Office betyder det bl.a. att arbeta för att stärka svenska läkemedelsföretags konkurrenskraft genom att på olika sätt vara ett stöd i deras utvecklingsprocesser.  

– Vi kan erbjuda forskning och utveckling med olika former av finansieringsmodeller. Dels med stöd av forskningsanslag genom att vara en ansökningspartner, dels genom att bedriva tillämpad forskning för kommersiella aktörer, berättar Matilda Bäckberg.  

RISE arbetar på uppdrag av och tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor för att bidra till forskning av hög kvalitet, liksom till konkurrenskraft baserad på vetenskaplig grund. De har ett särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag.  

– För läkemedelsbranschens mindre bolag betyder detta att RISE:s forskare och infrastruktur har som huvudsakligt syfte att guida dem rätt genom att bidra med vår kunskap kring ett läkemedels långa och komplexa resa till lansering, säger hon.  

Matilda Bäckberg understryker också att forskning och utveckling av god kvalité är en nyckelfaktor för att lyckas. 

Vad gör ert erbjudande unikt? 

– Pharma Office målsättning är att öka svenska läkemedels- och biotechbolags konkurrens- och attraktionskraft. Det vill vi gärna göra genom att vara en långsiktig och sammanhållande partner över tid. I de laborativa tjänster, konsultationer och i den analys vi erbjuder våra partners väger vi alltid in både helhetsbilden och de nödvändiga detaljerna steg för steg i processen. Redan från start stämmer vi tillsammans med kunden, med hjälp av en speciellt framtagen checklista, av de steg som kan tänkas vara betydelsefulla för att nå en säker produkt på marknaden, förklarar Matilda Bäckberg. 

Hon betonar också att de har en djup branschkunskap, expertis inom många olika discipliner, en förmåga att kombinera flera perspektiv, flexibel arbetsplanering, hög kapacitet och en välutvecklad infrastruktur. 

– Vi finns på marknaden för att skapa de bästa förutsättningarna för att våra små och medelstora läkemedelsföretag ska accelerera sin produktutveckling och ta sig in på marknaden, säger hon.  

Som oberoende statligt företag blir vinsten i detta arbete en kontinuerlig utveckling av verksamheten för att kunna ge bästa möjliga stöd till näringsliv och samhälle. 

Berätta om några kunder ni har och vad ni hjälpt dem med. 

– Vi har flera målgrupper. De allra flesta av våra kunder är små eller medelstora företag som brukar behöva stöd för att förstå komplexiteten i läkemedelsutvecklingsprocessen och för att ta rätt beslut från början. De stora läkemedelsföretagen söker oftare stöd för exempelvis digitalisering av sin processutveckling, säger Matilda Bäckberg. 

Något företag kan ha behov av att utöka sin forsknings- och utvecklingsvecklingsverksamhet utanför den egna organisationen när det gäller att lösa flaskhalsar, behov av kompetens som de saknar inhouse, eller för att öka produktionskapaciteten. Ett tjänsteföretag kan dra nytta av att koppla ihop sitt erbjudande med RISE:s forskning och infrastruktur; tillsammans kan man skapa ett mer komplett erbjudande för de gemensamma kunderna.  

Finansiärer och investerare behöver ibland stöd för att utvärdera ett litet eller medelstort företag inför ett investeringsbeslut (due diligence).  

– Förutom att vi hjälper våra kunder med laborativa tjänster, konsultation och analys har vi också möjlighet att bistå partners med att söka finansiering för forskningsstöd till gemensamma innovationsprojekt, säger hon. 

Vilka kompetenser har ni in-house? 

– Vi kan hjälpa till med processutveckling, analys (GMP/GLP), formulering och produktion (GMP) av läkemedel för kliniska prövningar. Vi hjälper även med tidig riskutvärdering av target, ADME- och toxikologiska datorprediktioner och säkerhetsutvärdering enligt GLP in vivo, förklarar hon.  

RISE:s utbud av laborativa uppdrag kombineras alltid med expertisstöd. Genom Pharma Office behöver kunden inte en egen konsult, utan det ingår att RISE är en speaking partner som hjälper till med designen av studien, tolkningen av resultaten samt rådgivning. Huvudsätet för den laborativa verksamheten ligger i Snäckviken i Södertälje. 

– Finns behovet så hjälper vi också till vid dialog och möten med läkemedelsmyndigheter, avslutar Matilda Bäckberg. 

Har du något favoritställe i Hagastaden? 

– Jag har följt arbetet på avstånd de senaste åren, område har växt fram snabbt. Mina forna arbetsplatser är favoriter; Institutionen för Neurovetenskap på Karolinska Institutet, Giftinformationscentralen som tidigare låg i gamla Eugeniahemmet, samt Folkhälsomyndigheten. Och ser fram emot många besök till händelsernas centrum framöver! 

 

Till webbsidan för RISE >>