Du är här

Satsning för att göra Sverige världsledande inom strålbehandling för cancerpatienter

Vård och näringsliv etablerar nu en nationell testbädd för att gemensamt driva utvecklingen av cancerbehandling med strålterapi, ett område där Sverige kan bli världsledande.

Målet med testbädden är att skapa en kreativ och effektiv mötesplats för vård, akademi och industri. Det finns många stora och små framgångsrika företag inom strålbehandlingsområdet i Sverige. När det gäller strålbehandling i sjukvården finns god kompetens men den är sparsam och spridd. Så hur står sig Sverige på den globala arenan idag?

- Genom en nationell samordning av kompetens och resurser kan vi stärka vår position och vara intressanta som samarbetspartners även till stora globala företag. Detta gör att vi kan påverka utvecklingen inom området och patienterna kan snabbare få nytta av den teknikutveckling som sker, säger Björn Zackrisson, huvudprojektledare för Nationella testbädden för innovativ strålterapi.

Testbädden ger företag möjlighet att vara i en klinisk miljö och dra nytta av de erfarenheter och den expertis som finns inom vården, det ger också möjlighet att ta fram produkter, tjänster och organisatoriska lösningar som vården behöver – och efterfrågar. Kliniker och forskare vid universiteten får också chans till nya intressanta samarbeten kring forskning och utveckling.

- Införande av ny utrustning och nya metoder innebär alltid en påfrestning för varje organisation. Strålbehandlingsavdelningar i Sverige är i regel små och detta gör att införande av nya metoder blir en stor ansträngning. Genom att samverka med varandra och industrin kan företagen skapa lösningar som underlättar implementering i olika kliniska miljöer. Detta innebär en mindre belastning för klinikerna och förhoppningsvis ökad konkurrenskraft för svenska företag.

De lösningar som vården efterfrågar är ofta möjliga att nyttigöra på en större marknad än den svenska enligt Zackrisson. Plattformen ger företagen en god inblick i vårdens behov och de är lyhörda för förändringar av sina produkter som anpassar dem till arbetsflödet på olika kliniker. Man tar fram generella verktyg för att kunna bedriva studier med gemensamma rutiner och metoder. Det möjliggör tester på bred front och dessutom gemensam forskning. Plattformen är än så länge under utveckling och verksamheten planeras att vara etablerad år 2015. Så när kommer konkreta resultat av det nationella samarbetet att synas?

- De första åtgärderna som t.ex. införande av vissa kvalitetssäkringsrutiner och utvärderingsmetoder kommer troligen att införas under detta år. Sedan är det naturligtvis svårt att säga när resultaten kommer att börja märkas för patienterna.

Mer information om Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Nationella testbädden för innovativ strålterapi utvecklas gemensamt av vård och näringsliv. Parter: Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Universitetssjukhuset Örebro, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland samt RCC i samverkan. Elekta Instrument AB, Siemens AB, Naslund Medical AB, ScandiDos AB, Cureos AB och Micropos Medical AB. Koordineras av Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset. Delfinansieras av VINNOVA.

Björn Zackrisson, huvudprojektledare
Nationella testbädden för innovativ strålterapi