Du är här

Stockholms stad satsar på innovation

Stockholm står inför ett antal utmaningar rörande globalisering, digitalisering, krav på en ekologisk och socialt hållbar utveckling, kompetensförsörjning och en ökad konkurrens med andra regioner. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på utbyggnad av infrastruktur och bostäder samt på att säkerställa och utveckla en god välfärd. Innovationsdirektör Gunnar Björkman berättar om Stockholms stads arbete för att hantera dessa utmaningar. 

För att möta dessa utmaningar är det angeläget att det finns en stark och välutvecklad kultur i Stockholm som främjar innovationer i såväl privat som offentlig sektor. Stockholms stad är en viktig aktör i att bidra till detta. Dels behöver stadens egna verksamheter genom innovation och förnyelse erbjuda samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet. Dels behöver staden bidra till att stärka hela regionens innovationsförmåga i samverkan med det arbete som utförs i genomförandet av de nationella och regionala innovationsstrategierna. 

Vad gäller det externa perspektivet har staden redan många etablerade relationer med olika aktörer i ett vidare innovationssystem. Det finns ett mångårigt samarbete med Stiftelserna Electrum i Kista och Vetenskapsstaden inom Life Science. Möjligheterna till utveckling skapas genom att etablera nya kreativa kopplingar mellan akademi, näringsliv, förvaltning och det civila samhället. Stockholms stad för samman aktörer från dessa områden för att stimulera ny kunskap och förståelse och därigenom lösa utmaningar. 

Projektet "Grow Smarter" i Årsta och Norra Djurgårdsstaden är några av stadens satsningar som också kan bidra till stadens framtida utveckling, målet är ömsesidiga synergier. 

Som ett led att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att vara en världsledande kunskapsregion har staden under år 2015 höjt ambitionsnivån och tagit ett samlat grepp kring innovationsarbetet. 

I maj fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en innovationsdirektör direkt under stadsdirektören. Hans viktigaste uppgift är att samordna och främja innovationssamarbetet med regionens universitet och högskolor. Staden har redan i dag långsiktig samverkan med akademiker och högskolor. Många samarbeten finns redan, exempelvis med Kungliga Tekniska Högskolan, OpenLab och Stockholms Akademiska Forum. Ett utökat samarbete med Stockholms Universitet diskuteras också. 

Staden har också tagit fram en stadsövergripande innovationsstrategi i syfte att stärka stadens egna verksamheter inom innovations- och verksamhetsutveckling. Det handlar inte minst om att ge stadens medarbetare utrymme och verktyg för att omsätta sina idéer i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer stockholmarna till del. En annan viktig uppgift för innovationsdirektören är att leda genomförandet av innovationsstrategin. Staden har också stora möjligheter att som upphandlare bidra till att innovation främas inom ramen för upphandling av varor och tjänster.

Gunnar Björkman, Innovationsdirektör, Stockholms stad
Gunnar Björkman
Innovationsdirektör, Stockholms stad