Vad är hälsocoachning, och varför är det så effektivt?

Bild

Onlinebaserad coachning för att ändra sin livsstil – detta prövar nu 925 personer som är i riskzonen för att få typ 2-diabetes. Redan efter sex månader märks stora resultat, tack vare Health Integrators hälsocoachning!

Foto som illustrerar Health IntegratorJust nu deltar 925 personer i Stockholm i ett världsunikt hälsoprogram på uppdrag av Region Stockholm. Vid programstart ligger personerna i riskzonen för att få typ 2-diabetes, och under fem år får deltagarna onlinebaserad coachning för att ändra sin livsstil - på så sätt kan de förebygga både typ 2-diabetes, och andra kroniska sjukdomar. Redan efter sex månader märks stora resultat. Majoriteten mår bättre, och nästan hälften av deltagarna är inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes tack vare Health Integrators hälsocoachning. Men varför är coachningen så effektiv egentligen?

Under de senaste decennierna har coachingens effekt studerats en hel del. Resultaten visar bland annat att många av deltagarna i studierna uppnått en mer varaktig beteendeförändring, bättre självmedvetenhet, mer optimism samt ökat självförtroende. Det som visats vara en av de främsta framgångsfaktorerna i coachingen är det autonomifokuserade förhållningssättet, vilket leder till ökad reflektion för individerna att själva tänka igenom och utveckla idéer samt fatta egna beslut. Andra framgångsfaktorer för individer som blir coachade är känslan av att ha inflytande och vara delaktig i den egna processen men ändå känna att man får stöd, uppmuntran och feedback. De flesta deltagarna vet vad man behöver förändra för att uppnå hälsosammare levnadsvanor, problemet är att faktiskt få till hur att göra det. 

Digitaliseringen medför stora möjligheter till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde individen. Internetbaserad coaching har blivit allt vanligare, särskilt efter det gångna årets pandemi. Studier visar att det generellt finns en positiv inställning användning av digitala hälsotjänster och för online-coachning eftersom det anses smidigt, flexibelt samt att coachning som sker online kan vara minst lika effektiv som vid fysiska coachingssessioner vid stöd till förändrade levnadsvanor.
 
Oavsett fysisk eller onlinebaserad coaching har man sett att behovet av en slags “yttre kontroll” är stort då många beskriver att det är lättare att upprätthålla en förändring om de har någon att påvisa resultat inför, som en coach ett community eller annan person i sin närhet. Man har även sett i studier att de som bäst lyckats genomföra livsstilsförändringar har fått konsultation som utgått från individens unika situation, som känts informell och avslappnad. Det digitala hälsosamtalet gör det möjligt för deltagaren att känna sig trygg och naturlig i sin egen miljö samt att det möjliggör en ökad flexibilitet att boka tid för samtal så som det passar klientens vardag.

För att veta mer om hälsocoachning, eller boka en demo av Health Integrators tjänst, skriv till info@healthintegrator.se