”Vi jobbar för att Sverige placeras i en internationellt ledande topposition”

Medtech4Health jobbar för att ge ett värde till människor genom att fler medicintekniska idéer och lösningar når vård och omsorg. De samlar aktörer inom hälso- och sjukvård, akademi, idéburna organisationer och näringsliv med innovationer som stärker den medicintekniska industrin samt effektiviserar hälso- och sjukvården.

Lena Strömberg är programdirektör på Medtech4Health sedan oktober och hon berättar mer.

Medtech4Health är ett strategiskt innovationsprogram. Vad är det?

– Strategiska innovationsprogram är en satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, berättar Lena Strömberg. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Satsningen har redan resulterat i bredare samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft samt till en kraftsamling inom områden som är viktiga för Sverige.

Varför behövs det inom medtech?

– Hela hälsosektorn står för den näst största exportandelen för Sverige, där svensk medicinteknik är störst av de olika delområdena. Svensk medicinteknik har t.ex. fler patentansökningar per år än både läkemedel och IKT-området, och branschen har en stadigt ökande sysselsättningsgrad och nettoomsättning, säger Lena Strömberg.

Medicinsk teknik är inte bara tung teknik som röntgensystem och olika former av databaserade beslutssystem. Branschen omfattar också t.ex. blodtrycksmätare för hemmabruk, fitbits och hälsoappar; alltså medicinteknik som hjälper till att hålla oss friskare i vardagen, eller att få rätt diagnos och behandling vid behov. Denna teknik gör det möjligt att ge fler en högre livskvalitet.

– Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg. Vi jobbar också för att skapa värde för individer samt att öka kännedomen om branschens betydelse för tillväxt, sysselsättning och välstånd. För att göra det möjligt samlar vi aktörer inom hälso- och sjukvård, akademi, idéburna organisationer och näringsliv i olika typer av projekt. Syftet är att genom innovationer effektivisera hälso- och sjukvården och stärka den medicintekniska industrin, nationellt och internationellt, säger hon.

Vilka typ av initiativ stöder ni?

– Genom utlysningar på olika teman och det vi kallar strategiska projekt stödjer vi initiativ som sätter patient, brukare och/eller vårdens behov i fokus. Det gör vi genom att finansiera nyskapande tjänster, produkter, arbetssätt och processer. Krav på samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och medicintekniska företag finns med i många av våra utlysningar och finansierade projekt, berättar Lena Strömberg.

Fram till idag har Medtech4Health finansierat över 350 innovationsprojekt; läs mer och sök i projektdatabasen på www.medtech4health.se >>. Verksamheten bidrar också till kunskapshöjning kring vilka möjligheter svensk medicinteknik skapar, lärdomar kring arbete med utmaningar och hinder för implementeringen, samt ökad hållbar och jämställd hälsa. Här finns inspiration genom några av de verktyg som utvecklats på www.medtecharena.se >>.

– Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, samt ökad internationell konkurrenskraft Det innebär t.ex. att internationalisering, hållbarhet och jämställdhet ska genomsyra de projekt vi finansierar, säger hon.

Vad är medtechbranschens största utmaning nu?

– Som för många branscher har pandemin tyvärr både förstärkt befintliga och skapat nya utmaningar för branschen. Svårigheterna med att få tillgång till klinisk expertis i olika faser av produkt- och tjänsteutvecklingen har ytterligare förstärkts, vilket hämmar valideringsmöjligheterna. Leveranskedjan har också blivit en av de största utmaningarna för att industrin ska kunna leverera och exportera, förklarar Lena Strömberg.

Bytet av regelverk påverkar också branschen, dels för att många produkter måste klassas om, dels för att regelverket inte hänger med i den snabba teknikutvecklingen. Ett exempel är hälsoappar som ofta inte kan lanseras p.g.a. otydliga kravställningar, stora krav på evidens m.m. Tillgången på ackrediterade Notified Body är också en flaskhals för många företag.

– Vi behöver tillsammans med globala och lokala aktörer hitta finansiering för initiativ med långsiktiga hälsorelaterade effekter. Tillgången till kvalitetssäkrade hälsodata för sekundäranvändning är en annan stor utmaning för hela branschen där olika aktörer behöver kroka arm, stödja regelverksutveckling och skapa gemensamma guidelines för tolkning, säger hon.

Er vision – att medtechindustri i Sverige ska bli internationellt ledande – hur ligger vi till?

– Svensk medicinteknik placerar sig starkt i olika internationella index, bland annat en sjätteplats vad gäller andelen sysselsatta i branschen (digitala systemleverantörer ej inräknat) och på en fjärdeplats avseende antalet patentansökningar per capita, säger Lena Strömberg.

Just nu pågår ett omfattande uppdateringsarbete kring statistik om hur industrin och branschen som helhet ser ut. Tidigare siffror hänför sig från 2018. Mellan 2011 och 2020 ökade hälsoexportens andel från 4,8 procent till 8,1 procent enligt Swecares hälsobarometer. Även andelen EU-medel som attraheras till sektorn ökar. Detta bekräftar den långsiktiga trenden att hälsoexporten blir en allt viktigare del av den totala svenska exporten, trots avvikande siffror under pandemiåren.

– Medtech4Healths vision är att lyfta det nationella forsknings- och innovationssystemet till en ny högre nivå som återigen och hållbart placerar Sverige i en internationellt ledande topposition där Sverige attraherar kompetens, investeringar inom forskning och utveckling samt attraherar och skapar framgångsrika företag. Våra övergripande mål är:

  • Ökad medvetenhet och kunskap i hälsa, vård och omsorgen om nyttan med medicinteknik
  • Fler hållbara medicintekniska innovationer nyttiggjorda inom hälsa, vård och omsorg
  • Ökad konkurrenskraft hos medicintekniska företag verksamma i Sverige
  • Svenska SMF stannar och växer på den svenska marknaden