"Vi vill att fler läkare fortsätter forska efter sin disputation"

Bild
Foto av Tobias Alfvén

Jag heter Tobias Alfvén och är ordförande i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Till vardags arbetar jag som barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, och forskar som docent i global hälsa vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Jag vill berätta om Svenska Läkaresällskapet, en pigg 200-årig organisation som jag har förmånen att vara ordförande för och en ny forskningsrapport som vi nyligen publicerat.

Om Svenska Läkaresällskapet

SLS är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Tillsammans med våra medlemsföreningar samlar SLS runt 30 000 medlemmar. Vi grundades 1808 och spelar än i dag en viktig roll i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.
 

Bästa möjliga hälsa för alla

Vår vision är bästa möjliga hälsa för alla. Det bidrar vi till genom att vara den ledande organisationen för läkarprofessionens vetenskapliga och kliniska excellens.

Tillsammans med våra medlemmar i SLS föreningar initierar och driver vi frågor för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Vi sprider kunskap, stödjer forskning och utarbetar riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument. Vi ingår dessutom i statliga utredningar och besvarar remisser. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för vår samhällsroll.
 

Fyra kärnvärden för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Vår verksamhet genomsyras av våra kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. En hälso- och sjukvård som satsar på dessa värden har goda förutsättningar att motsvara de förväntningar patienterna, verksamheten och samhället har på läkarkåren och medicinen.
 

SLS stödjer medicinsk forskning

En viktig verksamhet inom SLS är att stödja medicinsk forskning och utveckling. Det gör vi genom forskningspolitiskt arbete och genom att dela ut anslag och bidrag. Vi delar årligen ut runt 40 miljoner kronor i forskningsanslag, resebidrag, post-doc stipendier och priser.
 

Forskning - en grundbult i en välfungerande hälso- och sjukvård

År 2018 tog SLS fram ett idéprogram som lyfter fram viktiga principer för hur bästa möjliga hälsa och sjukvård kan uppnås i ljuset av de utmaningar och möjligheter som hälso- och sjukvården står inför. En av dessa är principen om att den kliniska medicinska forskningen är grundbulten i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård. Det är genom forskning och utveckling som patienter kan dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling. Sverige har en framgångsrik historia med många goda exempel på hur klinisk forskning lett fram till nya behandlingsmetoder och nya läkemedel som förbättrat hälso- och sjukvården.
 

Ny studie visar ökande brist på mer seniora forskare som kan fungera som handledare

I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En ny studie genomförd på uppdrag av SLS visar att bilden måste nyanseras. Det stora hotet är ökande brist på mer seniora forskare och erfarna handledare – och att alltför få forskande läkare fortsätter sin forskarkarriär efter disputation. En oroande utveckling då erfarna handledare borgar för att den medicinska forskningen inriktas på relevanta kliniska frågor och genomförs med bra metoder.

För att bryta den negativa utvecklingen krävs åtgärder för att stimulera långsiktiga forskarkarriärer bland läkare:

  • Unga forskartalanger behöver få bättre chanser till ett långt och framgångsrikt forskarliv. En viktig del i detta är att öka antalet kombinationstjänster för både yngre och mer seniora läkare. Genom sådana tjänster kan forskning bedrivas inom en klinisk anställning.
     
  • Meritvärdet av forskning genom läkarkarriären behöver stärkas, och fler tydliga karriärvägar för forskande läkare måste utvecklas även utanför universitetssjukhusen.
     
  • Sjukvården behöver lyftas som kunskapsorganisation. Om alla medarbetare känner att de ingår i ett akademiskt system som präglas av patientnära forskning kommer fler att stimuleras att satsa vidare på forskarkarriärer. Det kräver ett kunskapsorienterat ledarskap som ser forskning, utbildning och klinisk verksamhet som grundläggande komponenter i en modern hälso- och sjukvård.

Inom SLS verkar vi för att vända utvecklingen bland annat genom att stimulera forskare i olika steg i karriären genom anslag. Ett exempel är vårt introduktionsstipendium för medicinsk forskning, som gör det möjligt för studenter inom läkarprogrammet att följa arbetet i en forskargrupp under 1–2 månader under sommaren. Ett annat är våra forskarmånader, som gör att läkare får möjlighet att vara tjänstlediga för att bedriva forskning efter disputation.

För att säkerställa en hälso- och sjukvård i framkant behövs forskande läkare. Ju starkare den medicinska forskningen står, desto bättre kan Sverige möta demografiska utmaningar och nya globala hälsohot. Nu måste vi tillsammans göra det som krävs för att förbättra förutsättningarna för att forska för fler läkare. Är du med?

 

Läs mer

SLS Rapport "Fakta om medicinsk och hälsovetenskaplig forskning" (2022) 

Debattartikel i Läkartidningen "Bristen på seniora forskare hotar den medicinska forskningen"

 Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS