Stärkta fysiska samband

Fokusgrupp för mer sammanhållna campusområden i Stockholm

Mellan 2018-2021 koordinerade vi en fokusgrupp med representanter från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Akademiska Hus och Hagastadens Fastighetsägare. En global trend är att det krävs samarbeten mellan flera olika discipliner för att lösa morgondagens utmaningar. Målet för fokusgruppen var att ta fram ett underlag kring förutsättningar och behov för den fysiska kommunikationen mellan universiteten. En förbättrad kommunikation mellan universiteten underlättar möjligheten till ytterligare samarbeten och samverkan.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är alla starka lärosäten inom sina respektive områden. Tillsammans bildar de tre universiteten en kompletterande akademisk miljö som står sig mycket väl i en internationell jämförelse. År 2019 bildade de universitetsalliansen Stockholm trio för fördjupat samarbete inom utbildning, forskning och samverkan. Detta långsiktiga, strategiska samarbete ökar kraven ytterligare på att kommunikationerna mellan universiteten är enkla, tidseffektiva och tillgängliga för universitetens studenter och anställda.Idag sker flera vetenskapliga genombrott inom forskning genom samarbeten mellan flera olika forskningsinriktningar, som kan leda till utvecklingssprång, generera nya upptäckter, publikationer med hög citeringsgrad. Dessutom gör det nya innovationer och på sikt tillväxt möjliga. För att möta samhällets utmaningar är samarbete och kunskapsdelning mellan olika ämnesområden en central framgångsfaktor.God kommunikation mellan universiteten är en viktig pusselbit för att säkerställa Stockholms fortsatta internationella konkurrenskraft. Det gäller för så väl excellent forskning, att attrahera talanger, samarbeten, etableringar, investeringar och även främja universitetens och stadens hållbarhetsarbete. Ett mer sammanhållet campus som underlättar för fler tvärvetenskapliga samarbeten, gemensamma utbildningar och administrativ samverkan stärker också Stockholm som universitetshuvudstad och region.Med start i december 2018 och till och med hösten 2021 koordinerade Stockholm Science City fokusgruppen som undersökte frågeställningar gällande kommunikationen mellan universiteten. Vi samlade in fakta och underlag för att öka förståelsen kring varför denna fråga är viktig.Då Stiftelsen avslutade sitt koordineringsuppdrag övertog Stockholm trio ansvaret för initiativet Stärkta fysiska samband.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna >>

Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten

Sammanfattning av kartläggningen