Du är här

Stärkta fysiska samband

Fokusgrupp för mer sammanhållna campusområden i Stockholm
Vi koordinerar en fokusgrupp med representanter från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Akademiska Hus och Hagastadens Fastighetsägare där vi gemensamt undersöker förutsättningarna och behov för att enkelt kunna ta sig mellan universiteten. Att snabbt, tryggt och enkelt ta sig mellan universiteten ger ett mer sammanhållet campus som underlättar för fler tvärvetenskapliga samarbeten, gemensamma utbildningar och administrativ samverkan som stärker Stockholm som universitetshuvudstad och region.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är alla starka lärosäten inom sina respektive områden. Tillsammans bildar de tre universiteten en kompletterande akademisk miljö som står sig mycket väl i en internationell jämförelse. År 2019 bildade dessa universitet universitetsalliansen Stockholm trio för fördjupat samarbete inom utbildning, forskning och samverkan. Detta långsiktiga, strategiska samarbete ökar kraven ytterligare på att kommunikationerna mellan universiteten är enkla, tidseffektiva och tillgängliga för universitetens studenter och anställda.

Idag sker flera vetenskapliga genombrott inom forskning genom samarbeten mellan flera olika forskningsinriktningar, som kan leda till utvecklingssprång, generera nya upptäckter, publikationer med hög citeringsgrad och som dessutom möjliggör för nya innovationer och på sikt tillväxt. För att möta samhällets utmaningar är därför samarbete och kunskapsdelning mellan olika ämnesområden en central framgångsfaktor. Det är därför
viktigt att knyta samman de tre universitetens olika kompetenser och teknologier och möta den globala trenden med konvergens mellan olika discipliner för att lösa morgondagens samhällsutmaningar.

God kommunikation mellan universiteten är därför en viktig pusselbit för att säkerställa Stockholms fortsatta internationella konkurrenskraft i excellent forskning, att attrahera talanger, samarbeten, etableringar, investeringar och även främja universitetens och stadens hållbarhetsarbete.

Sedan december 2018 koordinerar Stockholm Science City en fokusgrupp som undersöker frågeställningar gällande kommunikationen mellan universiteten och samlar i det arbetet in fakta och underlag för att öka förståelsen kring varför denna fråga är viktig. Frågan är inte bara är viktig för universiteten utan även för hela Stockholmsregionen.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna >>

Kartläggning och behovsanalys av resor och kommunikationer mellan universiteten

Sammanfattning av kartläggningen