Tools of Science

Tools of Science

En plattform för core faciliteter och serviceföretag
2006 etablerades plattformen ”Tools of Science” för att synliggöra universitetens core faciliteter i regionen inom life science. Core faciliteterna erbjuder avancerad utrustning, tjänster och kompetens till både andra forskare och näringslivet. Plattformen byggdes även ut till att inkludera aktörer inom hälso- och sjukvården samt kommersiella serviceföretag. Stiftelsen valde att avsluta plattformen under 2019 och i samband med detta publicerades en rapport som sammanställer core faciliteter i Stockholm-Uppsalaregionen i syfte att fortsatt synliggöra de forskningsinfrastrukturer som finns.