Ana Futura gör projekt redo för läkemedelsproduktion

Ana Futura, en pre-GMP facilitet på Karolinska Institutet, är en forskningsinfrastruktur som ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Här tar man projekt från forskningslabbet och gör dem redo för läkemedelsproduktion enligt Good Manufacturing Practice (GMP).

På pre-GMP faciliteten kan man testa tekniker och utveckla protokoll som sedan överförs till en GMP miljö. Genom att delta i ett pilotprojekt i projektet Stockholm Life Tech hoppas man få ett ökat intresse från industrin.

Foto av Lars Frelin
Lars Frelin, facility manager på ANA Futura

Vad har det inneburit för er verksamhet att vara med i Stockholm Life Tech?

– Möjlighet till utökad samverkan mellan olika aktörer inom akademi, hälso- och sjukvård samt SME. Vidare har projektet varit ett viktigt stöd i hur vår verksamhet kan erbjuda ett tydligt upplägg och professionell service till våra kunder ex. SME, berättar Lars Frelin, facility manager ANA Futura.

Har projektet bidragit till att ni ändrat någon process och/eller arbetssätt?

– Bidragit till att organisera verksamheten bättre med tydlig struktur för tex utvärdering av nya projekt innan de nyttjar forskningsinfrastrukturen, samt uppföljning av befintliga projekt, säger han.

Vad är den viktigaste lärdomen från projektet?

– Vikten av att ha långsiktiga planeringsförutsättning för verksamheten, både gällande personella resurser, kompetens och drift. Tydliggörande av vad verksamheten erbjuder för nivå på service och tjänster, så SME tydligt vet vad kan förvänta sig, förklarar Lars Frelin.

Känner ni att er verksamhet nu är mer tillgänglig för SME?

– Ja, genom att vi har fått en tydligare organisering av verksamheten och struktur för tillgängliggörande av dess forskningsinfrastruktur, säger han.

Vad har den viktigaste bidraget/insikten?

– Fördjupad kunskap om regler, avtal, prissättning, IP rättigheter mm, anser Lars Frelin.

Ser ni SME som en intressant målgrupp för er verksamhet?

– Ja definitivt, SME är viktig målgrupp för utvecklingen av verksamheten då det ger ett ytterligare perspektiv. Jag tror bästa utväxlingen och erfarenhetsutbytet blir om vi har en mix av användare från akademi, hälso- och sjukvård samt SME, säger han.

Vad blir nästa steg för er verksamhet för att nå ut till SME?

– Tydligare och mer framåtlutad marknadsföring i olika forum och kanaler, avslutar Lars Frelin.

 

Mer om Stockholm Life Tech >>