Du är här

Ökad cykling för en tillgänglig, grön och aktiv region

I dagsläget sker ca 7 procent av resorna i länet med cykel. Målet är att cykelandelen ska öka till 20 procent till 2030. För att möjliggöra en ökad cykling och en sammanhållen regional cykelinfrastruktur där universitet, arbetsplatser, kollektivtrafiknoder och bostadsområden kopplas samman, har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och har sin hemvist på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) på Region Stockholm.

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från 2,3 miljoner till 3,4 miljoner till år 2050, vilket ställer höga krav på en hållbar planering. Cykelutvecklingen i regionen har en avgörande roll för att uppnå mål i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) om klimatpåverkan, tillgänglighet, hälsa och livsmiljö. Genom att planera för cykling skapar vi förutsättningar för en tillgänglig region med minskade koldioxidutsläpp och bättre folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet och minskade luftföroreningar.

Cykling har gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Cykelinfrastruktur byggs ut av regionens väghållare, det vill säga kommunerna i Stockholms län och Trafikverket. Det regionala cykelkansliet har en viktig samordnande roll i detta och arbetar för ökad samverkan mellan länets aktörer inom cykelplanering. Vi arbetar tillsammans utifrån RUFS 2050 och den regionala cykelplanen för Stockholm där målet är en sammanhållen regional cykelinfrastruktur som har genomgående hög standard i hela regionen. I cykelplanen finns ett utpekat regionalt cykelvägnät där universiteten i Stockholm är viktiga målpunkter. Det är viktigt att bra cykelinfrastruktur kopplar samman universiteten med varandra och med andra målpunkter i länet. Totalt utgörs det regionala cykelvägnätet av 850 km cykelstråk och målet är att det ska vara fullt utbyggt till 2030.

Cykelkansliet bidrar också med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet. Under våren har cykelkansliet släppt två studier; en potentialstudie och en trafiksignalstudie. Potentialstudien visar cykelns potential för arbetspendling i Stockholms län, genom att analysera hur lång tid det tar att ta sig från arbete till bostad om man får cykla på alla vägar i länet. Resultatet visar att 70 procent av länets befolkning skulle kunna cykla till jobbet inom 30 minuter. I trafiksignalstudien undersöks trafiksignalers påverkan på restid och komfort för cyklister. I ett detaljstuderat regionalt cykelstråk står trafiksignaler för ca en fjärdedel av restiden. Studierna bidrar till kunskapsbyggande kring cykling och bidrar till planeringen av en region där cykeln är ett attraktivt färdmedel.

Läs mer om cykelkansliets arbete >>

Agnes Landefjord
Regional cykelsamordnare