Policylärande om flernivåstyrning och smart specialisering

Bild

I veckan släpps en helt ny rapport med policylärdomar som kommit fram under genomförandes av projektet Cohes3ion (Integrating the territorial dimension for cohesive S3.) Detta är ett samarbete mellan Region Stockholm och partners från sammanlagt åtta europeiska regioner, med finansiering från Interreg Europe. Det övergripande syftet har varit att stärka regionala strategier för innovation och smart specialisering genom att utveckla flernivåstyrning och samverkan mellan olika typer av aktörer.

Med stöd i goda exempel, kartläggningar och erfarenhetsutbyten inom projektet har det spanska forskningsinstitutet Orkestra identifierat fem policyrekommendationer.

  1. Tydliggör och enas om deltagarnas roller, ansvar och resurser under genomförandet av strategier och handlingsplaner. Om detta inte hanteras tidigt så riskerar samarbetet och genomförandet att avstanna över tid.
  2. Skapa forum eller samverkansplattformar mellan beslutsfattare på regional och lokal nivå. De kan vara formella eller informella, fysiska eller virtuella, men det handlar om underlätta ömsesidigt lärande, etablering av förtroende och förhandlingar, t.ex. för att hantera frågor om makt.
  3. Skapa forum eller samverkansplattformar för dialoger mellan beslutsfattare på regional och nationell nivå om strategier för innovation och smart specialisering. Här har den regionala nivån en viktig roll som länk mellan lokala och nationella aktörer.
  4. Säkerställ att beslutfattarnas organisationer på olika nivåer har resurser och mandat för att involvera de relevanta aktörerna inom prioriterade områden för smart specialisering på respektive nivå. Det kan t.ex. handla om små och medelstora företag på lokal nivå eller akademi och innovationsfrämjande aktörer på regional nivå.
  5. Utveckla gemensamma uppföljning- och utvärderingsverktyg.

I Stockholmsregionen ligger mycket av ansvaret för att skriva fram och koordinera regionala strategier och program på Region Stockholm, som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Samtidigt kräver genomförandet av insatser för smart specialisering, innovation och näringslivsutveckling delaktighet från många självständiga aktörer på lokal och delregional nivå, liksom på storregional och nationell nivå. Detta ställer krav på väl fungerande flernivåstyrning.

Det är därför viktigt att utveckla forum och samverkansplattformar för dialoger mellan nyckelaktörer på olika nivåer i syfte att exempelvis förtydliga roller, identifiera resurser och skapa ett långsiktigt engagemang  för innovation och näringslivsutveckling i Stockholmsregionen. 

Läs mer i rapporten: Good practices guide – Policy learning document (interregeurope.eu)