Seminarium om ordnat införande av digitala produkter och tjänster

Den 16 januari höll Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium om tydligare spelregler för införandet av digitala tjänster i svensk hälso- och sjukvård. Syftet var dels att visa på den snabba teknikutvecklingen kring digitala produkter och tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering, dels att lyfta behovet av att offentliga aktörer samordnar sig och bidrar till att tydliggöra spelreglerna i Sverige.

Andreas Namslauer och Karina Tellinger McNeil. Foto: Jonas Hansson, Region Norrbotten

Under seminariet presenterade projektet rekommendationer från sin nyligen lanserade rapport. Paneldeltagare från såväl hälso- och sjukvård som statliga myndigheter, patientorganisationer och företag berättade om sina erfarenheter av att ta digitala lösningar till patient.

- Att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste strategierna för att möta framtidens utmaningar för hälsa och välfärd, säger Karina Tellinger McNeil, samordnare för vision eHälsa 2025 på SKL och projektledare för Ordnat införande av digitala produkter och tjänster.

Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster drivs av SKL, Stockholm Science City, Uppsala BIO och Region Norrbotten. Målet är att ta fram förslag på en gemensam process för granskning och stöd för implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Arbetet stödjer regeringens Vision e-hälsa 2025 som formulerar ambitionen att Sverige ska vara bäst i världen på ”att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd” år 2025.

- Vi tror att det finns sätt att tydliggöra spelreglerna för företagen som säljare och landstingen som köpare av digitala produkter och tjänster. Inom ramen för projektet har vi kommit fram till åtta förslag och rekommendationer som underlag för fortsatta diskussioner mellan vårdgivare och företag. Vi föreslår till exempel ett gemensamt ramverk för digitala tjänster och produkter; samordning och synergier mellan medicinteknik och IT och en nationell infrastruktur som stödjer informationshantering för digitala tjänster för ordinerad egenvård, säger Andreas Namslauer, affärsutvecklare vid Stockholm Science City Foundation som presenterade rapporten på seminariet.

För att ta rapportens förslag vidare har beredningsgruppen i Vision e-hälsa 2025 beslutat att ”Ordnat införande av digitala produkter och tjänster” ska bli ett nytt nationellt initiativ inom ramen för visionsarbetet.

Läs projektets rapport:  Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag

Webbsändningen av seminariet finns tillgänglig här >>